کتاب‌های خوب را خوب بخوانیم

رویکرد ما در این بخش این است که کتاب‌های خوب را خوب بخوانیم. کتاب‌های خوب به ما کمک می‌کنند تا به درک بهتری از مسائل پیرامون‌مان برسیم.به شرط آنکه آنها را خوب بخوانیم…